ARVID er en samling afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn.

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet kunne anses for ophørt med selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, fordi den fortsatte registrering i CVR-registeret ikke skyldtes drift af virksomheden.

Der var sket en væsentlig ændring i virksomhedens momsangivelser. Medlemmet havde solgt driftsmidler, inventar og varelager samt udlejet lokaler, ligesom en del af virksomheden blev udlejet uopsigeligt i 5 år.

Medlemmet drev desuden selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse. Det blev tillagt betydning, at der ikke længere blev udarbejdet et samlet årsregnskab for hovedbeskæftigelsen og bibeskæftigelsen.

Medlemmet havde ikke en gyldig grund til at opsige sin stilling, fordi ægtefællen skiftede job til en anden landsdel.

Ægtefællen havde været ansat i sit nye arbejde i over et år, da ægtefællen flyttede. Der var derfor ikke tilstrækkelig tidsmæssig sammenhæng mellem ægtefællen overtog sit nye arbejde og flytningen.

Medlemmet drev først selvstændig virksomhed fra det tidspunkt, hvor han var beskæftiget i selskabet.

Det var efter en konkret vurdering ikke beskæftigelse i arbejdsløshedsforsikringslovens forstand, at medlemmet havde registeret sit selskab i CVR-registeret og på samme tidspunkt havde underskrevet en samarbejdsaftale med et andet selskab.

Medlemmet købte ikke inventar, udstyr og lignende før den endelige godkendelse af aftalen.

Medlemmet var ikke berettiget til dagpenge, mens hun var indskrevet på en uddannelse i udlandet.

Der kan ikke opnås ret til dagpenge, når man deltager i fjernundervisning fra et udenlandsk universitet.