ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Vejledende udtalelse om i hvilke situationer a-kassen skal forelægge en sag for styrelsen om fortsat at udbetale dagpenge efter 6 måneder.

Hvis a-kassen ikke har modtaget svar på H005 fra den kompetente myndighed i udlandet efter 6 måneder, skal sagen forelægges styrelsen.

Hvis den kompetente myndighed i udlandet helt eller delvist ikke kan bekræfte medlemmets bopælsperioder i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, skal a-kassen selv træffe afgørelse om, hvorvidt der foreligger den nødvendige dokumentation til at opfylde opholdskravet.

Star j.nr.:19/06041

Medlemskabet af a-kassen kunne ikke annulleres, fordi medlemmet opfyldte kravene for optagelse i a-kassen.

Medlemmet opfyldte ikke betingelserne for at få medlemsbidraget tilbagebetalt. Der kunne ikke ske tilbagebetaling af medlemsbidrag ved udmeldelse på grund af reglerne om opholdskrav, uanset at medlemmet gjorde gældende, at der var bristende forudsætninger i forhold til reglerne på indmeldelsestidspunktet.

Star: j.nr. 19/03663

Medlemmet fik en karantæne på 3 uger, fordi det skulle sidestilles med et afslag på at begynde i et tilbud, at han ikke mødte op første dag i tilbuddet.

Det kunne ikke føre til et andet resultat, at han efterfølgende mødte op og gennemførte tilbuddet uden yderligt fravær.

(Star: j.nr. 18/14413)

Medlemmet var ikke selvforskyldt ledig, fordi afskedigelsen ikke væsentligst skyldtes medlemmets forhold.

Der var ikke påvist forhold af en sådan grovhed, at medlemmet kunne anses for selvforskyldt ledig. Der var heller ikke omstændigheder, der kunne tages som udtryk for, at medlemmet ikke reelt ønskede at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

(Star: j.nr. 18/12908)