ARVID er en samling afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn.

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet var beskæftiget som lønmodtager for en fond, fordi han ikke havde været beskæftiget for egen regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte.

Fonden drev et opholdssted, som var godkendt af det sociale tilsyn. Medlemmet havde stiftet fonden, men han var afskåret fra at råde over fondens formue herunder stiftelseskapitalen. Han kunne derfor ikke få andet økonomisk udbytte fra fonden end sin månedlige løn. Fonden hæftede alene for sine forpligtigelser.

Det fremgik også af vedtægterne, at bestyrelsen til enhver tid skulle være uafhængig af stifteren. Bestyrelsen havde den overordnede ledelse og skulle påse, at fonden blev drevet i overensstemmelse med sit formål.

Medlemmet drev først selvstændig virksomhed som restauratør fra det tidspunkt, hvor han var beskæftiget i virksomheden.

Datoen for Registrering i Det Centrale Virksomhedsregister kunne ikke i sig selv medføre, at medlemmet drev selvstændig virksomhed fra den dato.

Medlemmet begyndte først at drive selvstændig virksomhed fra den dato, hvor han indgik aftaler med de håndværkere, som skulle sætte lokalerne i stand og udskifte inventar mv. Der blev også først indberettet momsbevægelser for virksomheden efter denne dato.

Medlemmets selvstændige virksomhed var hans bibeskæftigelse, selv om driften af hans udlejningsvirksomhed var den eneste erhvervsmæssige beskæftigelse.

Den selvstændige virksomhed omfattede et selskab, som ejede et mindre antal lejemål fordelt på 4 udlejningsejendomme. Medlemmet havde i flere år arbejdet cirka 2 timer om ugen med udlejningen samtidig med at han havde lønarbejde på fuld tid.

Virksomheden var ikke medlemmets hovedbeskæftigelse, fordi der ikke var sket ændringer i virksomhedens omfang eller medlemmets opgaver, da han ophørte med sit lønarbejde.

Medlemmet var ophørt med sin samlede selvstændige hovedbeskæftigelse fra den dato, hvor driftsselskabet blev likvideret, selv om formålet med holdingselskabet endnu ikke var ændret til formueadministration hos Erhvervsstyrelsen.

Formålet med holdingselskabet var begrænset til at være holdingselskab for det driftsselskab, der blev likvideret. Det var også tilstrækkeligt godtgjort i form af blandt andet regnskaber, at der ikke havde været driftsmæssige aktiviteter i holdingselskabet, efter at medlemmet meldte sig ledig og søgte om dagpenge.