ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet fik ret til ydelser i en længere periode, end hun havde ret til efter reglerne.

A-kassen stoppede med at udbetale dagpenge, fordi retten til ydelser udløb. Men a-kassen oplyste først medlemmet om det cirka 1 måned senere.

Medlemmet var i god tro, fordi a-kassen på grund af en systemfejl havde vejledt forkert om, hvornår hun kunne forvente at retten til dagpenge ville udløbe. Hun havde derfor en berettiget forventning om, at kunne få udbetalt ydelser i længere tid.

Systemfejlen medførte også, at a-kassen ikke fik en advarsel om, at der i god tid før retten til ydelser udløb, skulle sendes en skriftlig vejledning til medlemmet

A-kassen havde på grund af fejlen ikke ret til refusion. Se også sag 03-622-0223 og 12-622-0160.

(Star j.nr.: 20/07225)

Medlemmet havde ikke ret til dagpenge i april og maj 2020, fordi han i denne periode ikke stod til rådighed for arbejdsmarkedet i fuldt, normalt omfang.

Han indgik i forbindelse med sin selvstændige bibeskæftigelse en samarbejdsaftale med en anden virksomhed. Det fremgik af aftalen, at medlemmet personligt var forpligtet til at udføre opgaverne og at han var bundet af et opsigelsesvarsel. Medlemmet opfyldte derfor ikke rådighedskravet, fordi han i disse måneder ikke kunne påtage sig arbejde med dags varsel.

(Star j.nr. 20/13851)

Medlemmet havde ret til befordringsgodtgørelse, mens han deltog i tilbud om virksomhedspraktik.

Medlemmet opholdt sig hos sine forældre under deltagelse i tilbuddet. Medlemmets befordringsgodtgørelse skulle beregnes fra medlemmets opholdssted til tilbudssted.

Beregning af befordringsgodtgørelse følger SKATs vejledning om befordringsfradrag.

Medlemmet havde ikke ret til befordringsgodtgørelse for de dage, hvor han ikke deltog i tilbud om virksomhedspraktik på det sted, som var angivet i "Min Plan".

(Star j.nr. 20/00106)

A-kassen skulle ikke træffe afgørelse om en beregnet månedsats men alene opgøre satsen, fordi satsen skulle bruges i forbindelse med at medlemmet søgte om sygedagpenge.

Kommunen havde via en blanket bedt a-kassen om at opgøre den månedlige dagpengesats. A-kassen skulle blot udfylde og returnere blanketten til kommunen, fordi det var kommunen, der skulle træffe afgørelse om sygedagpenge på grundlag af opgørelsen fra a-kassen.

(Star j.nr. 20/11695)