ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet havde ikke ret til supplerende dagpenge, da a-kassen ikke havde modtaget en frigørelsesattest.

Begrundelsen var, at medlemmet havde en generel og fremtidig arbejdsforpligtelse over for arbejdsgiveren. Hun var forpligtet til at forrette tjeneste i indtil 12 uger henover en 4-års periode, og på ledighedstidspunktet havde hun alene ladet sig indkommandere i 22 dage.

(Star j.nr. 19/14944)

Medlemmet kunne ikke få udbetalt feriedagpenge på 2 søgnehelligdage, fordi han efter overenskomsten ikke havde pligt til at arbejde disse dage.

Han var ifølge sin freelancekontrakt og overenskomst ikke ansat til at udføre opgaven på bestemte dage, hvilket var en forudsætning for at få ret til feriedagpenge.

(Star j.nr. 20/21438)

Medlemmet havde ikke ret til dagpenge, fordi hun alene kunne bruge noget af sin beskæftigelse som medarbejdende ægtefælle til at opfylde indkomstkravet.

Hun var ansat med en lønaftale efter § 25 A, stk. 7, i kildeskatteloven og kunne derfor medregne lønnen til indkomstkravet i den lønperiode.

Den efterfølgende lønperiode kunne ikke regnes med, fordi lønnen ikke blev indberettet til indkomstregisteret for at spare arbejdsmarkedsbidrag.

Det kunne ikke føre til et andet resultat, at der en måned efter medlemmet var ophørt i virksomheden blev indberettet løn for den manglende periode.

(Star j.nr. 20/20154)

Medlemmet drev selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, fordi hun havde haft fuldtidsarbejde de seneste 6 måneder før tidspunktet for indplaceringen.

Virksomheden blev registreret i Det Centrale Virksomhedsregister mindre end 6 måneder, før hun meldte sig ledig.

(Star j.nr. 20/19342)