ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet havde ikke ret til dagpenge under kollektiv ferielukning, fordi den virksomhed, hvor hun var ansat, ikke holdt ferielukket.

Vilkårene for ansættelsen i virksomheden var, at hun havde tjenestested i en anden virksomhed. Det var tjenestestedet som holdt ferielukket henover jul og nytår, og hun var ikke forhindret i at arbejde på grund af ferielukning hos arbejdsgiveren.

(Star j.nr. 20/08289)

Medlemmet kunne optjene ret til skattefri præmier på grundlag af det skattemæssige bruttooverskud i virksomheden, som det fremgik af rubrik 111 i de afsluttede årsopgørelser i optjeningsperioden.

Der skulle ikke ske fradrag i overskuddet af et hensat beløb i rubrik 149 til opsparing i virksomheden efter virksomhedsordningen, fordi der ikke er fastsat regler i loven og bekendtgørelsen om, at der skal ske fradrag i virksomhedens overskud.

(Star j.nr. 20/13642)

Der skulle ikke ske fradrag i dagpengene for arbejde i en andelsboligforenings bestyrelse, da der var tale om et ulønnet, privat hverv.

(Star j.nr. 20/14770)

Medlemmet kunne fritages for betaling af medlemsbidrag i en periode med kontingentfritagelse, hvor han havde haft indtægter ud over elevlønnen.

Indtægterne stammede fra et borgerligt ombud som domsmand. De indtægter skulle ikke medregnes i opgørelsen af medlemmets samlede indtægter i fritagelsesperioden.

(Star j.nr. 20/17271)