ARVID indeholder en samling afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn.

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og AK-Samvirke.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet kunne først blive udmeldt af a-kassen fra det tidspunkt, hvor a-kassen modtog hendes skriftlige anmodning.

Selv om hun var i fleksjob, kunne hun ikke få sit medlemsbidrag tilbagebetalt for den periode der lå før det tidspunkt, hvor hun blev meldt ud.

Medlemmet var 4 år før hun meldte sig ud, vejledt om muligheden for at blive meldt ud. Hun var også vejledt om, at hun ikke kunne få ydelser fra a-kassen hvis hun kom i fleksjob.

A-kassen havde ikke haft pligt til at vejlede hende om medlemskab, da hun overgik til fleksjob.

Der var derfor ikke grund til at kritisere a-kassens vejledning.

Medlemmet kunne blive optaget med rettigheder som dimittend, fordi hans uddannelse havde haft en varighed på mindst 18 måneder.

Han havde fået sit eksamensbevis udstedt inden 2 måneder efter, at han havde modtaget den sidste karakter.

Universitetet havde pligt til at udstede eksamensbeviset inden 2 måneder efter at sidste eksamenskarakter var blevet givet.

Hans bevis var udstedt i tilknytning til uddannelsens afslutning. Tidspunktet for udstedelsen kunne derfor bruges som tidspunkt for uddannelsens afslutning.

Medlemmet skulle have fradrag i sin efterløn, for det honorar han fik som medlem af et hegnssyn.

Han var ikke medlem af kommunalbestyrelsen.

Kun offentlige hverv som et medlem af en kommunalbestyrelse udførte efter de kommunale styrelseslove, medførte ikke fradrag. 

Medlemmet kunne medregne timer til beskæftigelseskravet som voksenelev, fordi der ikke blev givet offentligt tilskud til lønnen efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der blev udbetalt støtte i form af AUB (Arbejdsgivernes Udbetalingsbidrag) i skoleperioder.

AUB var en selvejende institution, som havde til formål at administrere refusion og tilskudsordninger, der skulle medvirke til at fremskaffe praktikpladser til uddannelsessøgende.

Se også sag 16-622-0020 .