ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet opfyldte ikke indkomstkravet, fordi der skulle ske en forholdsmæssig opgørelse af indkomsten i en måned.

Der kunne ikke medregnes indkomst for hele indberetningsperioden fra 23. december 2019 til 26. januar 2020, fordi medlemmet først blev indmeldt i a-kassen den 2. januar 2020. Indberetningen til indkomstregisteret skete den 30. januar 2020.

Der kunne kun medregnes 25 dage fra den 2. januar til den 26. januar af de 35 dage, som indberetningsperioden dækkede.

(Star j.nr. 21/02009)

Vejledende udtalelse om, at medlemmer, som ophører med drift af selvstændig virksomhed for at gå på efterløn, som hovedregel ikke er omfattet bestemmelsen om, at et medlem kun kan ophøre med at drive selvstændig virksomhed én gang inden for en dagpengeperiode.

Ophører medlemmet fx 2 måneder før overgangen til efterløn, skal det dog konkret vurderes, om hensigten med ophøret var at overgå til efterløn, eller om der var en anden årsag.

(Star j.nr. 21/08007)

Vejledende udtalelse om medarbejdende ægtefæller med en lønaftale efter kildeskatteloven, herunder:

  • Supplerende dagpenge.
  • Den almindelige arbejdsfordeling.
  • Den midlertidige arbejdsfordeling.
  • Venteperiode på 3 uger ved både helt eller delvist ophør i ægtefællens virksomhed.

(Star j.nr. 21/06850)

Kompensation, som medlemmet modtager for tabt arbejdsfortjeneste, kan anvendes til udskydelsesreglen.

Der er tale om et sædvanligt beskæftigelsesforhold udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår. Arbejdet er ukontrollabelt. Der betales arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og A-skat af lønnen.

(Star j.nr. 21/01295)