ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

A-kassen skulle have vejledt medlemmet om mulighederne for at blive deltidsforsikret, selv om a-kassen ikke kunne tilbyde deltidsforsikring.

Medlemmet ringede til a-kassen og spurgte, hvor mange timer han havde optjent til beskæftigelseskravet, fordi han var blevet ledig.

A-kassen burde på grundlag af de konkrete oplysninger i samtalen, og som den professionelle part med indgående viden om reglerne, have vejledt medlemmet om mulighederne for at blive deltidsforsikret.

Det var både nærliggende og naturligt at give den vejledning, fordi ret til dagpenge som deltidsforsikret var et alternativ til at søge kommunen om kontanthjælp. 

Medlemmet var ikke selvforskyldt ledig, fordi det ikke var tilstrækkeligt klart, at afskedigelsen væsentligst skyldtes hans forhold.

Medlemmet oplyste, at han havde fulgt de anvisninger, som han fik af sine kolleger, at han udførte arbejdet efter bedste evne, og at han ikke havde noget ønske om at miste sit job.

Arbejdsgiveren oplyste, at medlemmet virkede uinteresseret i arbejdet, at han ikke fulgte arbejdspladsen anvisninger, og at han bevidst nedsatte sit arbejdstempo.

Arbejdsgiveren havde ikke givet medlemmet en skriftlig advarsel eller påtale, inden han blev opsagt.

Der var tale om en meget kort ansættelsesperiode.

(STARs journalnummer: 18/07001)

Medlemmet havde ikke en gyldig grund til at sige sit arbejde op på grund af en lang transporttid eller på grund af forholdene på arbejdspladsen.

Medlemmet sagde sit arbejde op to måneder efter, der var blevet lavet nye køreplaner. Opsigelsen kunne ikke anses for at være i umiddelbar tilknytning til ændring af køreplanen.

Medlemmet fik også inddraget to månedlige hjemmearbejdsdage. Dette kunne ikke anses for at være en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet, fordi det ikke fremgik af ansættelseskontrakten, at hun var berettiget hertil.  

A-kassen har notatpligt i alle situationer, hvor a-kassen vejleder om konkrete forhold, der tager udgangspunkt i medlemmets situation.

Notatpligten omfatter, hvad a-kassen har vejledt om ved skriftlige og telefoniske henvendelser. Det gælder både lovpligtige og ikke-lovpligtige møder, som a-kassen indkalder et medlem til, og når et medlem frivilligt møder op i a-kassen, fx vedrørende vejledning om ledighed eller hjælp til CV.

(Star: j.nr. 18/06742)