ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet var selvforskyldt ledig, fordi hun opsagde sin stilling som receptionist. Hun var på grund af nedsat immunforsvar nervøs for at få COVID-19 .

Opsigelsen skete ikke på grund af en læges anbefaling. Lægeerklæringen var dateret efter opsigelsen, og lægen havde ikke før opsigelsen haft mulighed for at vurdere, hvorvidt det havde været tilstrækkeligt, at medlemmet blev sygemeldt.

(Star j.nr. 20/08006)

Medlemmet var selvforskyldt ledig, fordi det ikke var dokumenteret, at medlemmet på tidspunktet for opsigelsen skulle overtage et arbejde af mere end 5 ugers varighed.

Det forhold, at ansættelsen efterfølgende blev forlænget og derfor varede mere end 5 uger kunne ikke føre til et ændret resultat. Det er forudsætningerne på tidspunktet for opsigelsen, for så vidt angår varigheden og omfanget af det fremtidige arbejde, der skal lægges til grund.

(Star j.nr. 20/03812)

Medlemmet blev selvforskyldt ledig, da hun blev afskediget af en grund, der væsentligst skyldtes hende.

Medlemmet havde ved indtag af alkohol overtrådt de etiske regler, som medlemmet var forpligtet til at overholde i sin ansættelse som misbrugsbehandler. Ædruelighed var en forudsætning for arbejdet, og afskedigelsen var begrundet i, at medlemmet ikke længere opfyldte betingelserne i ansættelsen.

Det forhold, at medlemmet gjorde gældende, at alkoholisme er en sygdom, og at tilbagefald dermed ikke er selvforskyldt, kunne ikke føre til et andet resultat.

(Star j.nr. 20/03750)

Vejledende udtalelse om at en a-kasse skal melde et medlem til politiet for at have overtrådt straffeloven, når tilbagebetalingsbeløb efter § 85 e, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring, er større end 25 gange højeste dagpengesats.

(Star j.nr. 20/11708)