ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Vejledende udtalelse om dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land i en periode, hvor medlemmet fysisk befinder sig i Danmark.

Medlemmet skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet i jobsøgningslandet efter jobsøgningslandets regler. Udbetalingen af dagpenge afhænger derfor af, om jobsøgningslandet vurderer, at medlemmet står til rådighed for arbejdsmarkedet i jobsøgningslandet.

(Star j.nr. 20/00540)

Medlemmets dagpenge skulle reguleres for løntimer, som han ikke havde oplyst på dagpengekortet, og han skulle tilbagebetale det for meget udbetalte beløb. Forholdet blev konstateret ved en registersamkøring.

Derudover skulle medlemmet tilbagebetale dagpenge modtaget med urette, fordi han var omfattet af et opsigelsesvarsel, men ikke havde oplyst om arbejdsforholdet til a-kassen, og ikke havde indsendt frigørelsesattest. Medlemmet skulle have en karantæne på 162 timer for svig for at have modtaget supplerende dagpenge uden at være berettiget til det.

(Star j.nr. 19/06304)

Medlemmet havde ikke ret til dagpenge, mens hun modtog godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste for 8 timer om ugen til pasning af sit handicappede barn.

Godtgørelsen blev bevilget på grund af et særligt behov for at tilse barnet om natten og gøre barnet klar til skole om morgenen.

Medlemmet forbeholdt dermed sin arbejdskraft til bestemte tidspunkter og stod således ikke fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet.  

Det kunne ikke føre til et andet resultat, at ægtefællen kunne overtage opgaverne efter behov, fordi godtgørelsen for tabt arbejdsfortjeneste var bevilget specifikt til medlemmet.

(Star j.nr. 18/04333)

Vejledende udtalelse om at en a-kasse med frigørende virkning har udbetalt dagpenge til medlemmets NemKonto, selvom det senere viste sig, at medlemmet havde været udsat for identitetstyveri og ikke havde modtaget pengene, fordi NemKontoen var ændret. A-kassen hverken kunne eller skulle udbetale ydelsen igen.

(Star j.nr. 19/08061)