ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet sygemeldte sig efter 4 arbejdsdage, da hun oplevede, at hun havde store udfordringer med at bruge engelsk i jobbet.

Medlemmet blev afskediget, da hun ikke ville komme tilbage på arbejdspladsen, selv om arbejdsgiveren ønskede dette og tilbød hjælp til at udføre medlemmets opgaver. Arbejdsgiveren mente, at medlemmet kunne bestride jobbet.

Afskedigelsen skyldtes ikke medlemmets manglende evner, men medlemmets manglende vilje til at indgå i et samarbejde med arbejdsgiveren. Medlemmet var selvforskyldt ledig, da afskedigelsen væsentligst skyldtes medlemmets forhold.

(Star j.nr.: 18/13233)

Medlemmet opfyldte ikke indkomstkravet, fordi han ikke var ansat på almindelige løn-og ansættelsesvilkår.

Arbejdsgiveren havde ikke indberettet løn til indkomstregisteret, og det kunne ikke dokumenteres, at der var udbetalt løn som oplyst i fremviste lønsedler.

I vurderingen indgik, at der ikke var bankudskrifter med indbetalt løn og der var ikke dokumentation for, at der var betalt skat af lønnen.

Det var heller ikke almindelige lønvilkår at få udbetalt store acontobeløb, som først blev afregnet ca. 2½ måneder efter ansættelsen.

Star j. nr. 18/15116

Vejledende udtalelse om, hvornår et medlem i forhold til opholdskravet kan anses for at have været beskæftiget i offentlig dansk interesse eller udstationeret for en dansk virksomhed.

(Star j.nr.:19/06435)

Medlemmet skulle efterbetale medlemsbidrag for de perioder, hvor betingelserne for kontingentfritagelse ikke var opfyldt.

Kravet på efterbetaling af medlemsbidrag var ikke omfattet af reglerne om forældelse af fordringer i forældelsesloven.

(Star j.nr.: 18/06174)