ARVID er en samling af afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Styrelsen har vejledt om praksis, når der er fejl eller mangler i de indberetninger til indkomstregisteret, som skal bruges til at opfylde indkomstkravet.

(Star: j.nr. 19/04272)

Medlemmet opfyldte kravet om bopæl- og ophold i Danmark umiddelbart før uddannelsens start, selvom opholdet i Danmark blev afsluttet mere end en uge før studiestarten i udlandet.

Der blev lagt vægt på, at udrejsen skete 10 dage før studiestarten i New Zealand, og at medlemmet inden studiestart skulle finde et sted at bo samt behandlingsfaciliteter vedrørende sygdomsforløb.

(Star: j.nr. 18/16242)

A-kassen havde ikke ret til refusion for dagpenge udbetalt med urette.

Der var ingen af undtagelserne til den objektive ansvarsregel, der kunne bruges.

A-kassen havde ikke sikret sig et tilstrækkeligt grundlag for afgørelsen, fordi a-kassen ikke ved opslag i CVR-registeret havde fået oplyst, hvem der var ejer af selskabet, der købte medlemmets virksomhed.

(Star: j.nr. 18/04449)

Vejledende udtalelse om i hvilke situationer a-kassen skal forelægge en sag for styrelsen om fortsat at udbetale dagpenge efter 6 måneder.

Hvis a-kassen ikke har modtaget svar på H005 fra den kompetente myndighed i udlandet efter 6 måneder, skal sagen forelægges styrelsen.

Hvis den kompetente myndighed i udlandet helt eller delvist ikke kan bekræfte medlemmets bopælsperioder i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, skal a-kassen selv træffe afgørelse om, hvorvidt der foreligger den nødvendige dokumentation til at opfylde opholdskravet.

Star j.nr.:19/06041