ARVID er en samling afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn.

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og AK-Samvirke.

 


Nyeste afgørelser

Der skulle ikke ske fradrag i medlemmets dagpenge for en løbende udbetalt tjenestemandspension.

Pensionen var en såkaldt svagelighedspension, der blev udbetalt efter § 2 i tjenestemandspensionsloven. Medlemmet havde fået tilkendt pensionen, fordi hun var erklæret helbredsbetinget utjenstdygtig i sin stilling.

Pensionen var en pension, som blev udbetalt som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og den var dermed omfattet af reglen om arbejdsfrie indtægter, der ikke medfører fradrag i dagpengene. 

Der skulle ikke ske fradrag i medlemmets efterløn for en løbende udbetalt tjenestemandspension.

Pensionen var en såkaldt svagelighedspension, der blev udbetalt efter § 2 pensionsregulativet for kommuner. Medlemmet havde fået tilkendt pensionen, fordi hun var afskediget som følge af sygdom og helbredsbetinget utjenstdygtighed.

Pensionen var således en pension, som blev udbetalt som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne, og den var dermed omfattet af reglen om arbejdsfrie indtægter, der ikke medfører fradrag i efterlønnen. 

Der skulle ske fradrag i medlemmets dagpenge for en løbende udbetalt tjenestemandspension.

Pensionen blev udbetalt efter § 2 i tjenestemandspensionsloven.

Medlemmet blev opsagt, fordi han var langvarigt syg. Sygefraværet var ikke foreneligt med tilrettelæggelsen af arbejdet på arbejdspladsen, og medlemmet var ikke i stand til at oplyse, hvornår han kunne genoptage arbejdet.

Han blev dermed afskediget på grund af ”anden af tjenestemanden utilregnelig årsag” eller såkaldt fraværsuegnethed. Han blev ikke afskediget på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed.

Pensionen skulle medføre fradrag i dagpengene, fordi den ikke blev udbetalt som følge af tab af erhvervs-/arbejdsevne. Den kunne derfor ikke anses for at være omfattet af reglerne om arbejdsfrie indtægter, der ikke medfører fradrag i dagpengene.

Medlemmet blev selvforskyldt ledig, fordi han udeblev fra et tilbud, som var aftalt i hans jobplan, og som han havde pligt til at deltage i.

Medlemmet begrundede sin udeblivelse med, at han troede, at der ikke var tale om et færdigt tilbud. Medlemmet oplyste, at han ikke kunne se mødetidspunktet fra sin tablet, og at jobcentret havde aflyst en samtale, der skulle have fundet sted før tilbuddets start. Medlemmet var ikke klar over, at han ikke kunne se alle oplysninger fra sin tablet.

Tilbuddet fremgik af medlemmets jobplan, som var lagt på ”Min side” på Jobnet, og det fremgik af jobplanen, at han havde pligt til at deltage i tilbuddet. Medlemmet havde pligt til at gøre sig bekendt med og kvittere for jobplanen og tilbuddet digitalt på Jobnet, og han var selv ansvarlig for at få oplyst mødetidspunktet.