ARVID er en samling afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn.

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og AK-Samvirke.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet stod ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, fordi han havde tilkendegivet, at han ville koncentrere sin jobsøgning til hovedstadsområdet, og at han i de første tre måneder af sin ledighed foretrak vikarjob.

Medlemmet havde gennemgået et mildt behandlingsforløb for en sygdom, og han var fuldt arbejdsdygtig under behandlingen. Behandlingsforløbet var derfor ikke i sig selv til hinder for medlemmets rådighed, da det i et arbejdsforhold normalt vil være muligt at holde fri for at gå til undersøgelser og behandlinger i det begrænsede omfang, der var tale om i denne situation.

Medlemmet kunne fra sin bopæl nå ud til store dele af Sjælland med en samlet daglig transporttid på tre timer og kunne derfor ikke begrænse sin jobsøgning til hovedstadsområdet. Han skulle stå til rådighed for fast arbejde på fuld tid og kunne ikke begrænse sin jobsøgning til vikarjob.

Medlemmet drev selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse ved at udleje sin bil via GoMore.

GoMore var alene en formidlingsplatform, som gjorde det muligt for medlemmet at få kontakt til potentielle lejere. Han udlejede derfor sin bil for egen regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte.

Medlemmet havde ret til dagpenge, fordi arbejdet kunne tilrettelægges, så det til enhver tid kunne udføres uden for normal arbejdstid. Han kunne selv fastsætte vilkårene for lejeaftalen og annullere en booking, kort tid før lejeperioden begyndte.

Medlemmet havde ikke ret til skattefri præmie, fordi hans arbejde i udlandet ikke kunne regnes med til at opfylde 2-års-kravet.

Han kunne ikke anses for udsendt af en dansk arbejdsgiver, fordi arbejdet i Østasien ikke var midlertidigt og for en kortere årrække.

Arbejdet i Østasien havde varet 6 år, og der var i kontrakten ikke angivet en slutdato for arbejdet.

Medlemmet var ikke selvforskyldt ledigt.

Det fremgik af medlemmets ansættelseskontrakt, at hun var ansat på tilkaldebasis uden fast ugentligt timetal. Det betød, at medlemmet blev kontaktet efter behov, hvorefter der konkret blev aftalt arbejdstid og varighed. Opsigelse kunne fra begge parters side finde sted uden varsel.

Medlemmet var derfor ansat fra dag til dag, og ansættelsen sluttede i princippet hver gang, hun forlod arbejdspladsen efter udløbet af en konkret aftale.