ARVID er en samling afgørelser og udtalelser fra de myndigheder, der behandler konkrete sager inden for arbejdsløshedsforsikring og efterløn.

Du kan i ARVID finde både principielle og typiske afgørelser. Sondringen mellem om en sag er principiel eller generel er ikke skarp.

Overordnet kan man sige, at typiske afgørelser beskriver praksis. Principielle afgørelser fastslår, ændrer eller supplerer gældende fortolkning eller praksis.

Du kan abonnere på ARVID-Nyt her. I ARVID-Nyt får du et kort resume og link til nye sager og vejledende udtalelser i ARVID.

Kontakt

E-mail: star@star.dk

Redaktion

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Danske A-kasser.

 


Nyeste afgørelser

Medlemmet fik ret til dagpenge, fordi hun kunne sammenlægge sin bacheloruddannelse med lønarbejde.

Bacheloruddannelsen blev gennemført, inden medlemmet havde sin sidste arbejdsdag,og uddannelsen kunne regnes med som en del af indkomstkravet.

Medlemmet havde ikke tidligere fået ret til dagpenge på grundlag af sin bacheloruddannelse.

Et medlem havde ret til jobrettet uddannelse, fordi han ikke var i beskæftigelse som lønmodtager på en arbejdsplads. Han var derfor ikke omfattet af reglerne om SVU og VEU.

Han var medlem af kommunalbestyrelsen og valgt til hvervet som henholdsvis formand og næstformand for to udvalg.

Der var ikke tale om en egentlig ansættelse, og der var ikke et over-/underordnelsesforhold mellem en arbejdsgiver og medlemmet.

En nyuddannet kunne ikke blive optaget som medlem af a-kassen på baggrund af en afsluttet uddannelse.

Uddannelsen var gennemført på mindre end 18 måneder på grund af meritoverførsel af beskæftigelsesperioder.

Vejledende udtalelse om muligheden for at få ret til dagpenge på baggrund af en erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux-uddannelse).

Det er muligt at opnå ret til dagpenge på grundlag af en afsluttet eux-uddannelse.