Begrænsninger i dagpengeretten, selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse (16-641-0016)

Journalnummer
Dokumenttype
Dato (DD-MM-ÅÅ)
Klassifikation
Ophævet 25-03-19

Resumé

Medlemmet drev selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse ved at udleje sin bil via GoMore.

GoMore var alene en formidlingsplatform, som gjorde det muligt for medlemmet at få kontakt til potentielle lejere. Han udlejede derfor sin bil for egen regning og risiko og med det formål at opnå økonomisk udbytte.

Medlemmet havde ret til dagpenge, fordi arbejdet kunne tilrettelægges, så det til enhver tid kunne udføres uden for normal arbejdstid. Han kunne selv fastsætte vilkårene for lejeaftalen og annullere en booking, kort tid før lejeperioden begyndte.

Se også sag 16-624-0057

 


Retskilder

Lov om arbejdsløshedsforsikring, § 58, stk. 1, nr. 2, litra a.

Bekendtgørelse nr. 1303 af 14. december 2005 om drift af selvstændig virksomhed, § 2, stk. 1 og 4, § 8, stk. 1 og 3.


Dokumentet

Afgørelse i sag om bibeskæftigelse med dagpengeret

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har behandlet jeres klage over en afgørelse, som [a-kasse] traf den 6. april 2016.

Vi er kommet frem til:

[Medlem] driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med biludlejning via GoMore.

[Medlem] har ret til dagpenge samtidig med, at han driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Begrundelse

Selvstændig virksomhed

[Medlem] har drevet selvstændig virksomhed, fordi han var beskæftiget for egen regning og risiko med at udleje sin bil via GoMore.

Efter reglerne driver et medlem selvstændig virksomhed, hvis medlemmet er beskæftiget for egen eller ægtefællens regning og risiko med det formål at opnå økonomisk udbytte.

Det kan I se i § 2, stk. 1 og 4, i bekendtgørelse nr. 1303 af 14. december 2005 om drift af selvstændig virksomhed (driftsbekendtgørelsen).

Vi lægger til grund:

 • GoMores generelle forretningsbetingelser.
 • GoMores ”Vilkår for privat biludlejning” som er et tillæg de generelle betingelser om samkørsel.
 • Oplysningerne fra a-kassen og jeres oplysninger om [medlemmets] aktivitet med udlejning af sin private bil.

Vi har lagt vægt på:

 • GoMore er alene en formidlingsplatform, hvor medlemmer kan få adgang til oplysninger, som gør det muligt for private lejere at etablere kontakt til de udlejere, som har oprettet en annonce i platformen.
 • GoMore stiller et betalingsmodul til rådighed mod et servicegegebyr af prisen for biludlejning. Gebyret betales automatisk ud af lejeprisen.
 • Udlejer kan frit fastsætte vilkårene for lejeaftalen via sin annonce på platformen, hvis vilkårene holder sig inden for de betingelser, der er fastsat i GoMores forsikring. En forsikring som er udviklet i samarbejde med Protector.
 • Udlejer har ansvaret for at bilen er i forsvarligt stand, og er bl.a. beskæftiget med at annoncerer sin bil til leje på GoMore, klargøre bilen, aflevere den og modtage den retur.

Bibeskæftigelse

[Medlem] driver virksomheden som sin bibeskæftigelse, fordi virksomheden ikke er hans hovedbeskæftigelse.

Det kan I se i § 6, stk. 1, i driftsbekendtgørelsen.

Vi har lagt vægt på:

 • Det er kun tilladt at bruge platformen til privat udlejning.
 • [Medlem] udlejede sin bil 10 gange i perioden fra 11. februar til den 24. marts 2016.
 • I har anslået, at opgaverne med udlejning i den nævnte periode har krævet en indsat på ca. 11 timer, som svarer til 1 ½ time om ugen i gennemsnit.

Dagpengeret

[Medlem] har ret til dagpenge samtidig med, at han driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Retten til dagpenge for et medlem, som driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, er betinget af, at medlemmet kan sandsynliggøre, at bibeskæftigelsen til en hver tid kan udføres uden for normal arbejdstid.

Det kan I se i § 8, stk. 1, i driftsbekendtgørelsen.

Vi vurderer, at [medlem] står til rådighed for arbejdsmarkedet i det omfang, som reglerne kræver.

Vi har lagt vægt på:

 • [Medlem] kan ifølge aftalen med GoMore frit fastsætte vilkårene for lejeaftalen via sin annonce på platformen.
 • Både udlejer og lejer kan annullere en booking indtil 3 timer før starttidspunktet for lejeperioden ved at bruge en annulleringsfunktion på platformen.
 • [Medlem] skal som udlejer betale service- forsikrings- og administrationsgebyr, hvis han annullerer bookingen mindre end 3 timer før starttidspunktet for lejeperioden.

Vilkårene i aftalerne med GoMore er sammenholdt med denne forklaring fra [medlem], som I har citeret i en mail til styrelsen af 2. juni 2016:

”Kunden inde på Gomore anmoder om at leje bilen, hvornår jeg svarer på det afhænger af hvornår jeg har tid til det, og jeg bestemmer selv hvornår jeg gør det.

Hvis kunden anmoder om at leje den fra et tidspunkt hvor jeg ikke er i stand til at udleje den fordi jeg enten er på arbejde eller selv skal bruge den, skriver jeg enten til dem om de kunne hente den efter jeg har fri fra arbejde eller skriver til dem at de desværre ikke kan leje bilen fordi jeg selv pludselig skal bruge den.”

Dagpengeret i 78 uger

[Medlem] ret til dagpenge vil være begrænset til 78 uger, når han driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med dagpengeret.

Det kan I se i § 9, stk. 1 og 2, i driftsbekendtgørelsen.

A-kassen skal som 1. instans træffe afgørelse om det spørgsmål.

De anvendte regler

Selvstændig virksomhed

Et medlem anses for at drive selvstændig virksomhed, hvis medlemmet er beskæftiget for egen eller ægtefællens regning og risiko med det formål at opnå økonomisk udbytte.

Det kan I se i § 2, stk. 1 og 4, i bekendtgørelse nr. 1303 af 14. december 2005 om drift af selvstændig virksomhed (driftsbekendtgørelsen). Den er udstedt i henhold til § 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015.

Bibeskæftigelse

Medlemmet driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, hvis virksomheden ikke er hovedbeskæftigelsen.

Det indgår i vurderingen af, om virksomheden er bibeskæftigelse eller hovedbeskæftigelse:

 • Om medlemmet har drevet virksomheden uden samtidig at have anden beskæftigelse.
 • Om indtægten fra virksomheden har været den eneste eller væsentligste indtægt fra erhvervsmæssig beskæftigelse.
 • Omfanget af det personlige arbejde i virksomheden.

Det kan I se i §§ 5 og 6, i driftsbekendtgørelsen. Det følger også af praksis, som er beskrevet i vejledning nr. 116 af 14. december 2005 om vejledning til bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed.

Dagpengeret

Man kan kun få ret til dagpenge samtidig med, at man driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, hvis man sandsynliggør, at arbejdet i virksomheden til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid. Det betyder, at man skal tilrettelægge arbejdet med virksomheden på en sådan måde, at man faktisk er og kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet som lønmodtager.

Det kan I se i § 8, stk. 1 og 3, i driftsbekendtgørelsen. I kan se de krav, man skal opfylde for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, i bekendtgørelse nr. 701 af 27. maj 2015 om rådighed.