Dagpengeret, selvforskyldt ledighed (16-627-0356)

Journalnummer
Dokumenttype
Dato (DD-MM-ÅÅ)
Klassifikation

Resumé

Medlemmet var ikke selvforskyldt ledig, fordi afskedigelsen skyldtes manglende evner.

Han blev afskediget fra sin stilling som lærer, fordi han ikke havde de nødvendige færdigheder til at varetage jobbet.

Der forelå ikke oplysninger om, at medlemmet ikke havde fulgt anvisninger fra arbejdsgiveren eller i øvrigt ikke havde forsøgt at passe sit arbejde.


Retskilder

Lov om arbejdsløshedsforsikring § 63 a, stk. 1, nr. 3.

Bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 om selvforskyldt ledighed, § 6, 1. pkt.


Dokumentet

Vi er kommet frem til:

Du blev ikke selvforskyldt ledig den 11. august 2016.

Du skal ikke have en karantæne på 3 uger med virkning fra den 12. august 2016.

Begrundelse

Selvforskyldt ledighed

Du er ikke selvforskyldt ledig, fordi afskedigelsen fra dit arbejde ikke væsentligst skyldtes dig.

Vi vurderer, at dine manglende evner var den væsentligste grund til afskedigelsen.

Efter reglerne anses et medlem af en a-kasse for at være selvforskyldt ledig, hvis medlemmet bliver afskediget af en grund, der først og fremmest skyldes medlemmet.

Det kan du se i § 63, stk. 1, nr. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. dagældende lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og i § 6, 1. pkt., i bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed, jf. dagældende bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015.

Det er ikke væsentligst medlemmets skyld, hvis afskedigelsen skyldes manglende evner.

Det følger af praksis, som er beskrevet i afsnittet ”Til § 6, nr. 1” og ”Til § 6, nr. 2” i dagældende vejledning nr. 9707 af 1. juli 2015 om selvforskyldt ledighed  

Grundlaget for afgørelsen:

•    Du er fuldtidsforsikret medlem af a-kassen.

•    Du har været ansat som lærer hos [skole] fra den 8. august 2016.

•    Du blev afskediget den 11. august 2016.

•    Du tilmeldte dig jobcenteret som arbejdssøgende den 12. august 2016.

Vi har lagt vægt på:

•    Din arbejdsgiver har begrundet afskedigelsen med, at du ikke havde de nødvendige kompetencer til at arbejde med målgruppen.

•    Du blev ifølge arbejdsgivers oplysninger opsagt med 2 dages varsel.

Du har oplyst, at du blev opsagt grundet dine manglende pædagogiske evner.

Vi lægger også vægt på, at der ikke foreligger oplysninger om, at du ikke har efterkommet arbejdsgiverens anvisninger, eller at du i øvrigt ikke har søgt at varetage arbejdet.

Styrelsen vurderer, at du ikke er selvforskyldt ledig, da du blev afskediget, fordi du ikke havde de fornødne færdigheder til at varetage jobbet.

Du blev derfor ikke selvforskyldt ledig den 11. august 2016.

Sanktion

Du skal ikke have en karantæne på 3 uger, fordi du ikke er selvforskyldt ledig.

De anvendte regler

Selvforskyldt ledighed

Et medlem af en a-kasse kan ikke få dagpenge for en periode, hvis medlemmet anses for at være selvforskyldt ledig.

Et medlem anses for at være selvforskyldt ledig, hvis medlemmet bliver afskediget af en grund, der først og fremmest skyldes medlemmet.

Det kan du se i § 63, stk. 1, nr. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. dagældende lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015 (loven). Det kan du også se i § 6, 1. pkt., i dagældende bekendtgørelse nr. 702 af 27. maj 2015 (bekendtgørelsen).

Det afgøres ud fra et samlet skøn, om en afskedigelse væsentligst skyldtes et medlems forhold. I skønnet indgår bl.a. arbejdsgiverens begrundelse for afskedigelsen samt medlemmets forklaring om hændelsesforløbet.

Det følger af praksis, som er beskrevet i afsnittene ”Til § 6, nr. 1” og ”Til § 6, nr. 2” i dagældende vejledning nr. 9707 af 1. juli 2015 til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed.

Ved afgørelsen skal der ud fra opsigelsens ordlyd og sagens øvrige oplysninger ske en vurdering af, om det er medlemmets forhold, der er den væsentligste årsag til, at arbejdsgiveren har valgt at afskedige medlemmet. Vurderingen skal ske ud fra regler og praksis om selvforskyldt ledighed efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.   

Sanktion

Når man er selvforskyldt ledig, får man en karantæne på 3 uger. Karantænen har virkning fra dagen efter et ophør.

Det kan du se i § 63, stk. 3, 1. pkt., i loven og § 24 og § 25, stk. 2, i bekendtgørelsen.