Dagpengeret, beskæftigelseskrav (19-073-0002)

Journalnummer
Dokumenttype
Dato (DD-MM-ÅÅ)
Klassifikation

Resumé

Vejledende udtalelse om i hvilke situationer a-kassen skal forelægge en sag for styrelsen om fortsat at udbetale dagpenge efter 6 måneder.

Hvis a-kassen ikke har modtaget svar på H005 fra den kompetente myndighed i udlandet efter 6 måneder, skal sagen forelægges styrelsen.

Hvis den kompetente myndighed i udlandet helt eller delvist ikke kan bekræfte medlemmets bopælsperioder i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, skal a-kassen selv træffe afgørelse om, hvorvidt der foreligger den nødvendige dokumentation til at opfylde opholdskravet.

Star j.nr.:19/06041


Retskilder

Lov om arbejdsløshedsforsikring, § 53 a.

Skrivelse nr. 10121 af 27. december 2018 om ændring af vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland,  "Til § 7 a, stk. 1"  og "Til § 7 a, stk. 2".


Dokumentet

Vejledende udtalelse om dokumentation for at [medlem] kan opfylde opholdskravet

Styrelsen skal på baggrund af en henvendelse af 10. april 2019 vejledende udtale følgende:

Hvis et medlem bliver ledigt, før a-kassen har fået bopælsoplysninger fra den kompetente myndighed i udlandet, kan a-kassen udbetale dagpenge til medlemmet i op til 6 måneder, hvis betingelserne i § 53 a i lov om arbejdsløshedsforsikring er opfyldt.

Det er en betingelse for at få ret til dagpenge, at medlemmet forud for godkendelsen, fremlægger utvetydig dokumentation for at pågældende har haft ophold i den resterende periode i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, som kan bruges til at opfylde opholdskravet.

Dokumentationen for ophold i et andet EU/EØS-land eller Schweiz beror på en konkret vurdering. Det kan f.eks. være oplysninger om adresser, udskrift fra et evt. folkeregister, lejekontrakter, ansættelseskontrakter, skatteoplysninger, sygesikring, dokumentation for lægebesøg, kontoudskrifter fra banker og forsikringer.

Det fremgår af "Til § 7 a, stk. 1" i skrivelse nr. 10121 af 27. december 2018 om ændring af vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland.

Hvis a-kassen ikke har modtaget SED H006 fra den kompetente myndighed i udlandet, når den har udbetalt dagpenge i 6 måneder, skal a-kassen indstille udbetalingen af dagpenge og forelægge sagen for styrelsen. Styrelsen vurderer herefter, om der fortsat kan udbetales dagpenge til medlemmet.

Det fremgår af "Til § 7 a, stk. 2" i skrivelsen.

Styrelsen vurderer, at i de tilfælde hvor den kompetente myndighed ikke kan bekræfte medlemmets bopælsperioder i det andet EU/EØS-land eller Schweiz, eller hvor den kompetente myndighed kun delvist bekræfter bopælsperioden, kan a-kassen - sammenholdt med eventuelle oplysninger fra den kompetente myndighed - bruge medlemmets egen utvetydige dokumentation og lægge disse oplysninger til grund, når a-kassen vurderer, om opholdskravet er opfyldt.

I de tilfælde, der er nævnt i afsnittet ovenfor, skal a-kassen ikke forelægge sagen for styrelsen, hvis udbetalingen af dagpenge fortsætter i udover 6 måneder.

Den konkrete anmodning

Den 10. april 2019 anmodede a-kassen om, at styrelsen tager stilling til, om der i den konkrete sag foreligger tilstrækkelig dokumentation for ophold i et andet EU/EØS-land eller Schweiz til, at a-kassen kan fortsætte med at udbetale dagpenge til medlemmet i udover 6 måneder.

På baggrund af ovenstående vejledende udtalelse er det styrelsens opfattelse, at sagen ikke skulle have været forelagt styrelsen, da der i sagen er modtaget svar fra den kompetente myndighed i udlandet. A-kassen skal derfor selv træffe afgørelse om, hvorvidt der foreligger den nødvendige dokumentation til at opfylde opholdskravet.