Medlemskab, optagelse (00-611-0060)

Journalnummer
Dokumenttype
Dato (DD-MM-ÅÅ)
Klassifikation

Resumé

En cand. mag. grad i japansk efterfulgt af en forskningsuddannelse på Tokyo Universitet blev betragtet som en samlet uddannelse, der gav adgang til optagelse.

Cand.mag. uddannelsen var en forudsætning for at blive optaget på Tokyo Universitet.

Forskningsuddannelsen blev betragtet som en overbygning på grunduddannelsen til cand. mag, som kvalificerer uddannelsen yderligere.

Medlemmet kunne vente med at søge om optagelse til 2 uger efter afslutningen af forskningsuddannelsen.

Retskilder

Lov om arbejdsløshedsforsikring § 41, stk. 1, nr. 3 b.

Bekendtgørelse nr. 617 af 23. juli 1999 om optagelse i en a-kasse for lønmodtagere § 4.

Dokumentet

Afgørelse

De kan optages som medlem på baggrund af Deres uddannelse.

Begrundelse

Vi anser Deres uddannelse for et samlet uddannelsesforløb, som afsluttes den 21. marts 2000 på Tokyo Universitet.

Vi mener således, at der er den fornødne tidsmæssige og faglige sammenhæng mellem Deres cand.mag. grad i japansk og forskningsstudiet på Tokyo Universitet.

Vi har lagt til grund, at studierne på Tokyo Universitet har kvalificeret Dem yderligere på det faglige område, De uddannede Dem i som cand.mag.

Vi har lagt vægt på, at det er en forudsætning for at blive optaget som forskningsstuderende på Tokyo Universitet, at ansøgeren har en cand.mag. uddannelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af sagen, at De den 29. marts 2000 søgte om optagelse som medlem på baggrund af Deres uddannelse til cand. mag. og forsker i japansk. De blev færdig med uddannelse til cand mag. på Københavns Universitet i efteråret 1998. Herefter blev De optaget på Tokyo Universitet som forskningsstuderende. De afsluttede Deres studier her den 21. marts 2000 med en afgangsrapport, og søgte om optagelse i a-kassen.

De fik imidlertid afslag med den begrundelse, at tillægsstudierne i Tokyo ikke gav Dem en ny grad eller ny titel.

De søgte om optagelse, da De blev færdig som cand. mag. De fik imidlertid afslag, da De ikke opfyldte kravet om bopæl og ophold i Danmark umiddelbart efter uddannelsens afslutning.

De har i klagen anført, at forskningsstudiet i Tokyo skal ses som en overbygning til Deres cand. mag, der giver yderligere kvalifikationer på området. De har oplyst, at De har fået et legat fra det japanske undervisningsministerium. Et af kriterierne for at modtage legatet er, at man er færdig som cand. mag. før man begynder på det japanske studium. De har videre anført, at det er nødvendigt at videreuddanne sig i Japan for at bruge det japanske sprog. De har nu bestået en internation anerkendt test på et niveau, der er nødvendigt for at blive ansat i mange japanske firmaer.

A-kassen har fastholdt sin afgørelse over for direktoratet.